​5th  Anniversary

โทร +66 (0) 2 077 4149

พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง

ร่วมทำพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
​ขอพรเทพทันใจ

Posted On 01/08/2017 - BluebirdBooking

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง ไปเช้ากลับค่ำ

ติดต่อสอบถาม
​​** จุดเด่นของโปรแกรม

 • ​​​ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
 • ขอพร เทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
 • นมัสการพระนอนตาหวาน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
 • สักการะ พระหินอ่อน ณ วันพระหินอ่อน
 • สักการะ วัดหงาทัตยี
 • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น

กำหนดเดินทาง : สิงหาคม 60  วันที่ 28
                           กันยายน 60  วันที่ 4 / 7 / 11 / 14 / 18 / 21
                           ตุลาคม 60    วันที่ 5 / 25

ราคาเริ่มต้น:        4,999 บาท

​ทัวร์พม่า เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 2560
กำหนดการ  
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน่ -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -พระนอนตาหวาน -วัดหงาทัตยี -ตลาดสก๊อต -เทพทันใจ -เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ               (-/กลางวัน/-)
เดินทางถึงสนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เดินทางสู่วัดพระหินอ่อน เป็นวันที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบิน ประดิษฐานพระหินขาวแกะสลักจากหินอ่อนก้อนใหญ่ สวนวิจิตรงดงามตระการตา ภายในวัดมีบริเวณใหญ่กว้างขวาง มีคนพม่ามาไหว้สักการะเยอะพอสมควร

นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า​ พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมด น้ำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพะองค์ บนยอดประดับด้วยเพชร พลอย และอัญมณีต่างๆ จำนวนมาก  สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิด ประดิษฐานทั้งแปดทิศ รวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน ก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

** ร่วมทำพิธีนําสวดมนต์เสริมบารมี ขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในประเทศพม่า **

           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

​สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยที่สุดในพม่า มีขนตางดงามและที่พระบาทมีภาพมงคลทั้ง 108 ประการ

นำท่านสักการะ พระพทธรูปองคใหญ์ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพอที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้แกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง

นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรือ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่นังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน งานแกะสลักไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา

นำท่านขอพร เทพทันใจหรือนัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามปรารถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆ มาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินสกุลใดก็ได้ 2 ใบ ม้วนเป็นกรวยซ้อนกัน แล้วเอาใส่มือท่าน จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของท่านเพื่อขอพร หลังจากขอพรเสร็จแล้วให้ดึงแบงค์ออก 1 อัน เพื่อเก็บเป็นขวัญถุง และอีก 1 อันพับหยอดตู้ทำบุญ

นำท่านข้ามไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า "อะมาดอว์เมี๊ยะ" ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้มานาน ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ จะต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน

​สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง เพื่อออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร


อัตราค่าบริการนี้รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด
 • อาหารตามรายการที่ระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้ออาหารหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามสถาณการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่ง ตามสถานที่ที่ระบุในรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
​​บัตรท่องเที่ยวสิงคโปร์ ราคาประหยัด:    https://goo.gl/wb23Eb
จองโรงแรม ผ่าน Agoda:    https://goo.gl/bKz5iz
จองบัตรโดยสารหมู่คณะ:    https://goo.gl/jYbmLJ
-----------------------------------------------------